Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dyslexie

22. 3. 2008

Dyslexie

V zemích s povinnou školní docházkou se úkol naučit děti číst a psát považuje za základ v počátečním vzdělávání. Neosvojí-li si dítě techniku čtení včas, není schopno rozvíjet své vědomosti a znalosti, slovní zásobu a zaostává jeho duševní vývoj. Nezíská nikdy lásku ke knize a čtení knih se mu nestane potřebou a poučením ani zábavou. Čte velmi nerado, mnohdy
jen z donucení. Nechuť ke čtení často přetrvává po celý život.

Přibližně 3 - 4 % jedinců z běžné populace dětí je v průběhu procesu vzdělávání znevýhodněno specifickými vývojovými poruchami učení. Tyto poruchy činí potíže při osvojování učiva běžnými metodami. K nejčastějším poruchám patří:
Dyslexie - porucha, která se projevuje neschopností naučit se číst běžně používanými výukovými metodami. Velmi často se u žáků zároveň s dyslexií setkáme s poruchou pravopisu - dysortografií, a s poruchou psaní - dysgrafií.
Dysortografie - nápadné nebo i nesmyslné pravopisné chyby plynoucí z neschopnosti aplikovat třeba i dobře osvojená pravopisná pravidla v důsledku poruchy funkcí (například sluchové vnímání). Chybí cit pro jazyk.
Dysgrafie - projevuje se výraznými obtížemi v osvojení si psaní (učení se tvarům písmen) nebo celkovou nápadnou neobratností v písemném projevu.
Dyskalkulie - porucha schopnosti operovat s číselnými symboly. Obtíže s orientací v číselné řadě, záměna pořadí číslic a řádů aj.

Vývojové poruchy učení se spíše vyskytují v kombinaci než izolovaně. Nezapomínejme na to, že konečná diagnóza přísluší odbornému pracovišti (pedagogicko psychologická poradna), které vyloučí záměnu s jinými možnými příčinami obtíží (vada zraku, sluchu, nižší rozumové schopnosti apod.). Proces nápravy dyslektických potíží dítěte je dlouhodobý proces, jehož cílem je odstranění nebo zmírnění obtíží dítěte a zlepšení stavu jeho psychiky. Zkušenosti ukazují, že neexistuje univerzální účinná metoda.

Program Dyslexie je určen pro práci se žáky v době mimo vyučování, v dyslektických kroužcích, v dětském domově i v rodině. I když jsou jednotlivé lekce vhodné zejména pro 1. stupeň základní školy, je možné je využít i u žáků druhého stupně, kteří mají obtíže ve čtení. V programu jsou shrnuty poznatky dlouholeté pedagogické praxe a popsány formy a metody práce propagované pedagogicko psychologickými poradnami (Praha, Brno, Šumperk, Blansko a Jindřichův Hradec).
Program obsahuje 30 lekcí, většina z nich má řadu obměn se stoupající obtížností. První lekce jsou zaměřeny především na rozvoj řeči, myšlení, pozornosti, zrakového a sluchového vnímání. Další pak obsahují čtecí tabulky, hry, doplňovačky, cvičení upevňující znalost abecedy, cvičení na rozlišování zrakově podobných písmen, cvičení na nácvik délky hlásek a cvičení na měkké a tvrdé slabiky. Neklademe si nároky na originalitu ani úplnost. Program lze využít jako doplněk k běžně používaným metodám a postupům při práci s dyslektiky.

Na stránce download si můžete stáhnout ukázkovou verzi tohoto programu.

http://mujweb.atlas.cz/skolstvi/dyslex/dyslex.html